USKupi Pravilnik

Član 1. Uvod

Na internet stranici USKupi.ba primjenjuju se ovdje navedena Pravila i uslovi korištenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni na teritoriju Bosne i Hercegovine. USKupi.ba zadržava pravo promjene ovih Pravila i uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Promjene stupaju na snagu trenutkom objave na stranicama USKupi.ba i kao takve se odnose na sve dosadašnje i buduće korisnike.

 

Član 2. Korištenje i zaštita podataka

Pri korištenju stranice USKupi.ba, dužni ste se koristiti tačnim i preciznim podacima. USKupi.ba čini sve kako bi zaštitio privatnost ličnih podataka (ime i prezime, e-mail, itd.) u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka, te će oni biti korišteni samo u svrhu spajanja kupca i prodavača, kao i članova međusobno. Korištenjem USKupi.ba saglasni ste da podaci/informacije koje ste predali budu dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresovani, u skladu s ovim Pravilima i uslovima korištenja. Prodavač pristaje da njegovu e-mail adresu ili broj telefona USKupi.ba upotrijebi u svrhu slanja obavijesti o statusu objavljenog oglasa, u svrhu dostave računa za eventualno korištenje naprednih usluga, kao i u svrhu slanja ostalih vrsta obavijesti vezanih uz oglas koji je prodavač objavio ili uz samo oglašavanje.

 

Član 3. Zaštita autorskih prava

Podaci na USKupi.ba su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH. Autorska prava koja se odnose na USKupi.ba uključuju tekstove, njihovo oblikovanje, grafičke sadržaje i druge slikovne prikaze koji pripadaju USKupi.ba te dozvolu pružatelja usluge i/ili oglašivača. Podaci se mogu koristiti samo na način predviđen ovim Pravilima i uslovima korištenja. Korištenjem podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prepisom, distribuisanjem podataka, bez odobrenja, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH, te podliježete sankcijama. USKupi.ba se izuzima od odgovornosti i/ili sudjelovanja u eventualnim sporovima u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava oglašivača na USKupi.ba.

 

Član 4. Isključenje iz upotrebe, naknada štete

USKupi.ba zadržava pravo da iz daljnje upotrebe stranica isključi onog korisnika koji na bilo koji način krši Pravila i uvjete korištenja, na bilo koji način ometa rad stranica ili na bilo koji način vrijeđa prava oglašivača i korisnika. USKupi.ba zadržava pravo da iz daljnje upotrebe stranica isključi onog korisnika koji zloupotrebljava objavljene podatke ili na bilo koji način neovlašteno koristi USKupi.ba, a posebno u smislu:

 • kopiranja sadržaja objavljenog na USKupi.ba i objave u/na nekom drugom mediju oglašavanja
 • lobiranja oglašivača USKupi.ba na oglašavanje na sličnim stranicama, ili u drugim medijima oglašavanja, na način da ih kontaktira na bilo koji način i nudi im svoje usluge
 • USKupi.ba, uz isključenje takvog korisnika, može zahtijevati naknadu za nastalu štetu ili izgubljenu dobit.

 

Član 5. Garancija

USKupi.ba ne garantuje:
 • tačnost, potpunost i istinitost oglasa ili teksta u njima, kao ni kvalitetu, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda i usluga
 • nadležnost druge strane u zaključivanju sporazuma, ispravnost, potpunost i tačnost ličnih podataka oglašivača, koje je isti koristio na ispravan način u poslovanju
 • da na stranicama neće biti pogrešaka i/ili da će funkcionirati bez prekida u svakom trenutku
 • da će treća strana legalno koristiti stranice USKupi.ba sve vrijeme.

 

Član 6. Odgovornost

USKupi.ba se, do maksimalne zakonom dopuštene odgovornosti, izuzima od bilo kakve štete, gubitka ili ozljede koji mogu nastati direktno ili posredno zbog:

 • korištenja stranice USKupi.ba
 • korištenja stranica na koje vode linkovi sa stranice USKupi.ba
 • informacija na stranici USKupi.ba
 • postupaka koji su poduzeti ili nisu poduzeti u vezi s informacijama na stranici USKupi.ba
 • upotrebe, nemogućnosti upotrebe ili zloupotrebe bilo koje od gore navedenih stranica.

USKupi.ba ne može snositi nikakvu odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama trećih osoba na koje može dopustiti povremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze s USKupi.ba, niti podupiranja takvih stranica od strane USKupi.ba. USKupi.ba može sadržavati linkove prema drugim stranicama, ali ne odgovara za usluge ili proizvode do kojih se došlo pomoću USKupi.ba na taj način. USKupi.ba povremeno može biti nedostupan radi različitih tehničkih poteškoća. USKupi.ba nije odgovoran za bilo koji pravni postupak ili pritužbu protiv oglašivača baziranu na povredi bilo kojeg autorskog prava ili prava intelektualnog vlasništva.

 

Član 7. Oglas

Kod predavanja oglasa na USKupi.ba, oglašivač dodjeljuje USKupi.ba pravo da odašilje informacije koje se odnose na proizvod. Strogo je zabranjeno predavanje oglasa na USKupi.ba na bilo koji drugi način osim onog koji je istaknut od strane USKupi.ba. USKupi.ba ulaže sve napore kako bi svojim korisnicima ponudio kvalitetnu uslugu radi čega zadržava pravo da uređuje, izmjenjuje ili obriše ili uopšte ne objavi sve oglase koji ne udovoljavaju tom kriteriju, a posebno u sljedećim slučajevima:

 • kada je oglas predan u pogrešnu kategoriju
 • ako se radi o duplom oglasu (identičan oglas objavljen više puta, oglašavanje istog proizvoda ili usluge samo pod izmijenjenim uslovima...)
 • kada je proizvod, opis i/ili cijena u oglasu neispravna i/ili nepotpuna
 • kada proizvod i/ili oglašivač krše autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva
 • kada proizvod može uzrokovati štetu i/ili na bilo koji način prekršiti prava intelektualnog vlasništva nekog drugog
 • kada proizvod i/ili sadržaj oglasa sadrži diskriminirajuće aspekte ili po bosanskohercegovačkom zakonu nedopuštene i zabranjene materijale
 • kada jedan oglas sadrži više proizvoda ili usluga
 • kada je oglas u bilo kojem smislu uvrijedljiv prema USKupi.ba
 • kada je artikal sumnjiv u smislu oglašavanja ukradene ili ilegalne robe
 • kada oglas na bilo koji način narušava kvalitetu sadržaja
 • kada se oglašavaju lijekovi, ukradeni predmeti, pornografija čija prodaja nije u skladu sa zakonskim propisima, predmeti čijom se prodajom krše autorska prava, ilegalne kopije software-a, filmova i glazbe, ostali predmeti čija prodaja predstavlja kršenje zakonskih propisa

 

Oglašivač je saglasan:

 • izbrisati sve podatke o artiklu u roku od 48 sati ukoliko je oglas nevažeći
 • ne koristiti USKupi.ba u smislu da ga koristi za kršenje autorskih prava, "copyright"-a, zaštitnog znaka ili logo-a niti odašiljati skrivene ili kodirane poruke
 • da sve informacije, uključujući fotografije, nakon transfera podataka na USKupi.ba postaju vlasništvo istog
 • da osobe koje održavaju USKupi.ba kao i vlasnici nisu odgovorni za štete koje mogu nastupiti radi pogrešaka koje su moguće prilikom automatske obrade podataka ili prikaza istih

Korisnici USKupi.ba su saglasni da se svi kontakti odvijaju isključivo na njihov rizik te prihvaćaju kako USKupi.ba nema odgovornost ili obveza za bilo kakve štetne posljedice koje nastanu djelovanjem korisnika.

USKupi.ba ne prihvaća odgovornost niti garantuje za bilo koji artikal prikazan ili prodan na ovim stranicama uključujući: vlasništvo nad bilo kojim artiklom, tačnost ili istinitost opisa, spremnost korisnika da provede transakciju.

Vlasnici USKupi.ba sajta zadržava pravo izmjene sadržaja na web stranici www.USKupi.ba bez prethodne najave u bilo kojem trenutku, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga i nije odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Korištenjem USKupi.ba korisnik potvrđuje da je upoznat s Pravilima i uslovima korištenja USKupi.ba i da ih u cijelosti prihvaća.